Barion Pixel

Obchodní podmínky použití služby Kamery Legálně

1. Obecná ustanovení

1.1 Společnost Miitio Capital s.r.o. , se sídlem na adrese Praha 4, Ke skále 1121/10, PSČ: 149 00, IČO: 10995251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351994 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetové služby, dostupné z internetové adresy (URL) https://www.kamerylegalne.cz (dále jen „Služba“), prostřednictvím které mohou uživatelé (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) využívat služby tvorby a podpory dokumentace pro legální užívání kamerových systémů, za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

1.2 Smlouva o poskytnutí Služby je podepsána mezi Provozovatelem a Uživatelem odesláním vyplněného registračního formuláře a potvrzením registrace (dále jen „Registrace“) ze strany provozovatele. Předmětem sjednané smlouvy je poskytnutí Služby nebo jedné nebo více podslužeb uvedených v části 1.

1.3 Registrace je definována souhrnem přístupových údajů ve formě emailu uživatele a jím zvoleného hesla.

1.4 Písemná komunikace od Provozovatele k Uživateli bude doručována na email uvedený při Registraci. Písemná komunikace od Uživatele k Provozovateli bude doručována na email Provozovatele uvedený v kontaktech na adrese Služby.

2. Popis Služby

2.1 Služba umožňuje Uživatelům zdarma nebo za poplatek využívat tyto podslužby:

  • a. Přístup k výkladu zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem (dále jen „Blog“), kontinuální podslužba.
  • b. Informování o změnách v legislativě týkající se zpracování osobních údajů z kamerových systémů (dále jen „Připomínky“), kontinuální podslužba.
  • c. Využívání dokumentů a formulářů (dále jen „Formuláře“), kontinuální podslužba.
  • d. Objednání tvorby dokumentace pro zpracování osobních údajů z kamerových systémů (dále jen „Dokumentace“), jednorázová podslužba.
  • e. Prodej provozní knihy ke kamerovému systému (dále jen „Kniha“), jednorázová podslužba.
  • f. Prodej informačních cedulí ke kamerovému systému (dále jen „Cedule“), jednorázová podslužba.

2.2 Služba je nabízena Uživateli ve 3 balíčcích obsahujících různé podslužby. Jednorázové ceny jednotlivých balíčků jsou uvedeny v ceníku na stránkách Služby. Balíčky obsahují následující podslužby:

  • a. Balíček Informace (zdarma): Blog, Připomínky
  • b. Balíček Provoz (za úplatu): Blog, Připomínky, Formuláře, Kniha
  • c. Balíček Dokumentace (za úplatu): Blog, Připomínky, Formuláře, Kniha, Cedule, Dokumentace

2.3 Uživatel má možnost nastavovat, upravovat a mazat Službu ze svého počítače prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Službu mohou využívat pouze registrovaní Uživatelé Služby.

3.2 Část Služby je Uživatelům poskytována bezplatně a část služby je poskytována za úplatu podle platného ceníku zveřejněného na stránkách Služby.

3.3 Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby. Porušením této povinnosti není případ přerušení provozu Služby z neodvratitelných objektivních důvodů nebo důvodu pravidelné údržby nebo změn a upgradů Služby.

3.4 Uživatelé využívající bezplatnou část Služby, ji využívají na vlastní riziko a tak, jak je služba dostupná. Tito uživatelé nemají nárok na jakékoliv odškodnění a přebírají riziko využití služby na sebe samé.

3.5 Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za nedoručení Připomínky, za neodeslání Připomínky, za odeslání poškozené, neúplně nebo chybné Připomínky, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených ve Službě, ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.

3.6 Provozovatel se zavazuje, že obsah Služby neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost obsah Služby poskytnout orgánům státní moci.

3.7 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit či jinak upravit Služby a/nebo kteroukoliv podslužbu a to i bez předchozí výzvy a bez náhrady.

3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Registrace, které nejsou aktivní po dobu více jak 1 rok nebo nejsou uhrazeny po dobu více jak 1 měsíc.

3.9 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, který ji využívané k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem.

3.10 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, který jej využívá k jinému účelu, než je uvedeno v odstavci 2 Popis služby.

3.11 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu nebo odstranit Registraci Uživatele Služby a vyžadovat kompenzaci újmy od Uživatele, který službu využije ke svému obohacování nebo přeprodeji třetím osobám.

3.12 Zákaz přeprodeje služby se netýká Uživatele, jenž má s Provozovatelem písemně sjednanou dohodu o přeprodeji Služby.

3.13 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, jež se pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele.

3.14 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, jež se pokusil narušit stabilitu a chod Služby.

3.15 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným užíváním Služby nebo užíváním Služby v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedodržení legislativních podmínek o nakládání s osobními údaji Uživatelem a Služba nenahrazuje povinnosti, které musí Uživatel plnit dle aktuálně platné legislativy.

4. Reklamace

4.1 Reklamaci služeb může uplatňovat písemnou formou na adresu nebo na email Provozovatele uvedené v kontaktních informacích Služby. Pokud rozsah Služby není v souladu s popisem Služby uvedeným v odstavci 2 Popis Služby nebo v popisu na stránkách Služby je Provozovatel povinen tento nesoulad odstranit bez zbytečného prodlení.

4.2 Uživatel má právo uplatňovat reklamaci Služby do 30 dnů od vzniku důvodu k reklamaci. Na pozdější reklamaci nebude brán Provozovatelem zřetel.

4.3 Posouzení reklamace je pouze v kompetenci Provozovatele a výsledek posouzení reklamace bude Uživateli sdělen písemně na jeho uvedený kontaktní email.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Uživatel je povinen uvádět osobní údaje správně a pravdivě a jakoukoliv změnu opravit bez zbytečného odkladu dle skutečnosti prostřednictvím nastavení ve své registraci.

5.2 Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním informačních E-mailů Uživatelům Služby o novinkách o Službě a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb a produktů poskytovaných Provozovatelem a/nebo o produktech třetích stran.

5.3 Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s připojováním reklamních sdělení ve formě URL odkazů, textů a obrázků ke Službě a/nebo jednotlivým podslužbám.

5.4 Provozovatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a k zajištění chodu Služby. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu existence aktivní nebo zablokované Registrace Uživatele.

5.5 Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, na informaci o jejich zpracování, právo na jejich výmaz a právo na podání námitky. Uživatel má právo na odstranění závadného stavu zpracovávání osobních údajů.

5.6 Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat.

5.7 Uživatel má právo veškerá data ve své Registraci kdykoliv smazat.

6. Platební podmínky

6.1 Hrazená část služeb je zpřístupněna Uživateli po připsání výše ceny služby na účet Provozovatele a to nejpozději do 5 dnů od tohoto uhrazení.

6.2 Službu lze hradit formou zálohové platby bankovním převodem na účet provozovatele uvedeném v platebním předpisu, který je vystaven na základě objednávky Uživatele.

6.3 Platby online kartou za Služby se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

6.4 Na základě uhrazeného platebního předpisu bude Uživateli vystavena konečná vyúčtovací faktura, jež bude dostupná po přihlášení Uživatele k jeho účtu v sekci daňových dokladů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.

7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.

7.3 Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2020. Pro stávající Uživatele jsou tyto obchodní podmínky účinné 15. den od oznámení změny.