Barion Pixel

Jak mám správně označit prostory monitorované kamerovým systémem?

17.června 2018

V současné době je použití kamerových systémů běžnou praxí v mnoha veřejně přístupných prostorách, jako jsou obchodní centra, kancelářské budovy, bytové domy nebo průmyslové areály. Aby bylo zajištěno, že tyto systémy jsou v souladu s právními předpisy a respektují práva jednotlivců, je jedním ze základních kroků adekvátní označení prostor, které jsou monitorované kamerovým systémem. Tento článek nabízí podrobný přehled toho, jak takové označení provést správně a efektivně.

Základní požadavky na označení

Je povinností vlastníků a správců veřejně přístupných prostor umístit na viditelná místa informační tabulky, které upozorňují na přítomnost kamerového systému. Tyto tabulky by měly obsahovat:

 • Piktogram kamery: Jednoduchý a srozumitelný symbol, který na první pohled naznačí přítomnost kamerového systému.
 • Textové upozornění: Vysvětlení, že prostor je monitorován kamerovým systémem. Pokud probíhá záznam, je vhodné uvést i tuto informaci.
 • Identifikace správce systému: Kdo je za provoz kamerového systému zodpovědný, včetně kontaktů na pověřenou osobu nebo oddělení pro ochranu osobních údajů.
 • Odkaz na podrobnější informace: Vzhledem k tomu, že na tabulku nelze umístit všechny nutné informace, musí být uveden odkaz nebo způsob jak mohou subjekty údajů získat všechnu povinné informace o kamerovém systému.
 • Účel a právní základ zpracování: Za jakým účelem a na jakém právním základě jsou záznamy shromažďovány.
 • Informace o právech subjektů údajů: Aspoň základní přehled práv, která mohou osoby na záznamu vykonávat, například právo na přístup k záznamům nebo požadavek na jejich vymazání.

Podrobný příklad jak označovací cedulku sestavit a označit s ní monitorovaný objekt naleznete také v tomto blogu na našem webu.

Umístění a viditelnost tabulek

Informační tabulky musí být umístěny tak, aby byly snadno viditelné a čitelné pro všechny osoby vstupující do monitorovaného prostoru. To znamená:

 • Umístění na strategických místech: Tabulky by měly být umístěny v blízkosti vstupů nebo v oblastech, kterými lidé běžně procházejí do monitorovaných prostor. Tabulka musí být vždy umístěna ještě před vstupem do monitorované oblasti.
 • Výška očí: Tabulky by měly být umístěny přibližně ve výšce očí, aby je nikdo nepřehlédl.
 • Dobrá čitelnost: Výběr fontu, velikost písma a barvy musí být takové, aby byly informace snadno čitelné i z větší vzdálenosti.

Označení monitorovaných prostor je jen jednou z nutných podmínek splnění GDPR

Speciální zohlednění

V případě, že do objektu vstupují ve větším počtu i osoby, jež nejsou schopny porozumět nebo přečíst obsah označovací tabulky, je vhodné jim vyjít vstříc. V takovém případě by správce kamerového systému měl tabulku vhodně upravit nebo přizpůsobit.

 • Osoby se zrakovým postižením: Pro osoby, které nemohou vizuální informace vnímat, je vhodné zahrnout alternativní metody informování, jako jsou zvukové signály nebo informace v Braillově písmu.
 • Mezinárodní návštěvníci: V objektech s vysokým podílem zahraničních návštěvníků, jako jsou hotely nebo muzea, je doporučeno použít informační tabulky také v mezinárodně rozšířených jazycích. To umožní lepší orientaci a informovanost návštěvníkům z různých zemí.

Závěr

Tato doporučení poskytují rámec pro správné a zákonné označení prostor monitorovaných kamerovým systémem, a zároveň se snaží zajistit, aby byla respektována práva jednotlivců v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Je třeba zmínit, že označení monitorovaných prostor je jen jednou z nutných podmínek ke splnění, aby byl kamerový systém provozován na právním základě a v legálním režimu.

Tagy článku:

Označte správně kamerový systém

Potřebujete označit správně váš kamerový systém? Nabízíme vám nepřeberné množství různých variant označovacích cedulí.